تجهیز فست فود فانی تایم

تجهیز فست فود فانی تایم عکس ارسالی از مشتری عریز

تجهیز فست فود شهر

تجهیز فست فود شهر عکس ارسالی از مشتری عریز

دستگاه چهار منظوره فروخته شده به فست فود شکرستان

دستگاه چهار منظوره فروخته شده به فست فود شکرستان عکس ارسالی از مشتری عریز

دستگاه کیوسک پیتزا قیفی و پیتزا چتری

دستگاه کیوسک پیتزا قیفی پیتزا چتری فروخته شده عکس ارسالی از مشتری عریز

دستگاه سه منظوره

دستگاه سه منظوره فروخته شده عکس ارسالی از مشتری عریز

تجهیز فست فود بلا بلا

دستگاه چهار منظوره فروخته شده به فست فود بلا بلا عکس ارسالی از مشتری عریز

مشتری کویت

دستگاه چهار منظوره فروخته شده در کشور کویت عکس ارسالی از مشتری عریز

مشتری کشور هلند

دستگاه کیوسک پیتزا قیفی فروخته شده در کشور هلند عکس های ارسالی از مشتریان عزیز