دستگاه چهار منظوره فروخته شده به سرکار خانم محمدی در کشور کویت در مرکز خرید